รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 077800028 
101บ้านราชกรูดว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์ 077840072 
102บ้านขจัดภัยนางอิสริยา ปาระวาสะ 077824205 
103บ้านคลองของนางสาวรัตนา ดำจีน 077828043 
105บ้านนกงางนายปรีชา อักษรพิบูลย์ 077828193 
106บ้านบางริ้นนายวิชาญ ผยองศักดิ์ 077821460 
107บ้านบางกลาง  077821541 
108บ้านทุ่งหงาวนายทัศนัย ลีฬหพงศ์ 077821168 
109บ้านท่าฉางนายนิรัญ เรืองดำ 077811755 
110บ้านหาดทรายดำนางสุธาทิพย์ จูงศิริ 077880019 
111วัดหาดส้มแป้นนางสาวฐิติพร เล่งระบำ 077821170 
112ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60นางจิราภรณ์ จันทร์สงค์ 077811660 
113อนุบาลระนองนายมนตรี สังข์ชุม 077811497 
114บ้านเกาะสินไห  077880017 
115บ้านเขานางหงส์นางสุพรรษา กรอกสำโรง 077831261 
116บ้านเกาะพยามนางปราณี วิเศษ 077870215 
117บ้านปากน้ำนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ 077845122 
118บ้านเกาะเหลานางสาวทิพย์ เมฆกกตาล 077813641 
119บ้านเกาะช้าง  077880014 
120ชาติเฉลิมนางนิตยาพร ขวัญดี 077811441 
121บ้านบางนอน  077823057 
122เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนานางสาวพัดชา ช่วยปลอด 077821549 
123บ้านหินดาดนายสมชาย แป้นปรุง 077828041 
124บ้านทรายแดงนายพลากร ธีรกุล 077847137 
125บ้านบางสีกิ้มนายมนัส สักขาพรม 077828081 
126บ้านหินช้างนายเถกิงศักดิ์ จอกถม 077880018 
201วัดสุวรรณคีรีนางปราณี จารีมุข 077846299 
202บ้านหนองจิกนายสุทิน สัจจา 077846301 
203บ้านหาดจิกนางณหทัย ขุนแผ้ว 077880009 
204บ้านน้ำจืดน้อยนางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง 077891243 
205นิคมสงเคราะห์นายสุพจน์ แก้วกับทอง   
206บ้านน้ำขาว  077880001 
207บ้านหินวัวนางสาวรัชนก สมใจ 077880002 
208บ้านทุ่งมะพร้าวนางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน 077860028 
209เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)นางบุศรินทร์ นาคอุบล 077880003 
210ทับหลีสุริยวงศ์นางสาวภณิชชา สุวราช 077846047 
211บ้านสองพี่น้อง  077846271 
212มัชฌิมวิทยานายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล 077841385 
213บ้านบางกุ้ง  077841482 
214บ้านปลายคลองวัน  077846300 
215กระบุรีนายโกมาส รสเกิด 077891242 
216บ้านคลองเงิน  077824194 
217บ้านปลายคลอง  077891596 
218บ้านบกกรายนางฐิติชญา คันธะเนตร 077820131 
219บ้านสองแพรกนางเบญจพร ช่างตรึก 077880011 
220ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)นายเสฐียร จันทะมูล 077828034 
221บ้านลำเลียงนางดวงพร รอดคุ้ม 077860634 
222บ้านบางสองรานางปาริชาติ ทองแท่ง 077880008 
223บ้านทับจากนางอรอนงค์ พลเพ็ง 077880007 
224บ้านดอนกลาง  077841483 
301บ้านนานายธีรวุฒิ บุญโสภาส 077890060 
302ประชาอุทิศนายกุมเรศ วัชโรสินธุ์ 077897069 
303บ้านบางหินนางกาญจนา สังข์สี 077828037 
304บ้านบางเบนนางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช 077828056 
305บ้านสำนักนางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ 077843344 
306อนุบาลบ้านด่านนางชาลี คธาเพ็ชร 077897126 
307บ้านชาคลีนายบุญยง บำรุงเพ็ชร 077828036 
308บ้านทองหลางนางวาสนา เพชรสุข 077890097 
309ชมน์พัฒนานายเอกชัย เจ้ยทอง 077897191 
310บ้านบางปรุนายจตุพร พิณแก้ว 077843322 
311บ้านห้วยเสียดนางสาวยุวดี แสงจันทร์ 077848174 
312บ้านเชี่ยวเหลียงนางนฤมล ไชยชำนาญ 077890096 
401ระวิราษฎร์บำรุงนางจินดา นามโพธิ์ชัย 077880025 
402บ้านบางขุนแพ่งนายนพรัตน์ ศรีสกุล 077899206 
403บ้านปากแพรกนายกฤชณภัทร จันทาอ่อน 077880026 
404บ้านละอุ่นใต้  077899018 
405บ้านเขาฝาชีนายชาตรี ศานติประพันธ์ 077847039 
406ทับไชยาพัฒนา  077880023 
407วัดช่องลมนายพูนศักดิ์ จินาเกตุ 077820091 
408ทุ่งตาพลวิทยานางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ 077880022 
501บ้านภูเขาทองนายเจด็จ เฮ่าหนู 077844299 
502บ้านทะเลนอก  077880090 
503บ้านกำพวนนางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร 077844301 
504บ้านสุขสำราญนายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง 077844300 
505บ้านบางมันนางกาญจนาวดี หวังดีกลาง 077828112 
506บ้านแหลมนาวว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ 077880027 
507ไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ)นายสุภพ โพชนุกูล 077828027 
508บ้านควนไทรงามนายสัมฤทธิ์ บัวลอย 077844298 
509บ้านบางกล้วยนอกนางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง 077844282