ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมนูญ จันทร์สุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสพป.ชุมพร เขต 1 สพป.ชุมพร เขต 1
2นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณนิคมสงเคราะห์ร.ร.บ้านน้ำเย็น สพป.ชุมพร เขต 1
3นายปรีชา เส็นฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสพป.พัทลุง เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2
4นางสาวภัครมัย เดียสะบ้านสำนักร.ร.บ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต 1
5นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นบ้านบางกล้วยนอกร.ร.บ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต 2
6นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อบ้านบางขุนแพ่งร.ร.วัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7นางกัลยา ตรึกตรองบ้านขจัดภัยร.ร.วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8นางจารีพร อักษรพันธ์เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ร.ร.บ้านไสยาสน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9นางสาวชไมพร แป้นคงบ้านชาคลีร.ร.บ้านบางตะลุมพร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์ชมน์พัฒนาร.ร.บ้านหน้าศาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11นายวิทวัส ชินวงศ์บ้านสุขสำราญร.ร.บ้านร่อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
12นางสรัญญา วงศ์กุลโชติบ้านบางขุนแพ่งร.ร.เขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
13นางเรณู เชิงไกรยังบ้านคลองของลาออกจากราชการ